Ústava ECAV

PREAMBULA

My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, vychádzajúc z Písma svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, hlásiac sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví doma i v zahraničí, pripravení spolupracovať na poli ducha, charity a humanity aj s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami, v pevnom odhodlaní rozvíjať a upevňovať svoju kresťanskú evanjelickú cirkev, zdokonaľovať jej vnútornú organizáciu založenú na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia a podľa evanjelia Kristovho rozširovať jej duchovné pôsobenie, a tým zvyšovať jej vplyv i význam v živote celej spoločnosti prostredníctvom svojich slobodne zvolených zástupcov schvaľujeme túto Ústavu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

1.ČASŤ: POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI

Článok 1

(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len Evanjelická cirkev) je spoločenstvom kresťanov – evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prameň viery a pravidlo života jedine Písmo sväté vysvetľované v duchu jej Symbolických kníh.

(2) Evanjelická cirkev je nezávislou samosprávnou cirkvou, ktorá plní svoje poslanie a pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

(3) Evanjelická cirkev môže na základe medzinárodných dohôd pôsobiť aj mimo územia Slovenskej republiky.

Článok 2

(1) Poslaním Evanjelickej cirkvi je:

a) šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v trojjediného Boha, svedčiť o Ňom a vštepovať vieru do vedomia všetkých ľudí, najmä mladej generácie

b) slúžiť svojim členom najmä službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou, poskytovaním duchovnej starostlivosti a materiálnej pomoci, viesť ich k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a k príkladnému kresťanskému i občianskemu životu

c) v spolupráci s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami prispievať k rozširovaniu a upevňovaniu kresťanstva

d) so všetkými ľuďmi dobrej vôle usilovať sa v zmysle evanjelia o uplatňovanie lásky, nastolenie spravodlivosti a pokoja v spoločenskom živote

(2) Evanjelická cirkev na zabezpečenie svojho poslania na územnom princípe zriaďuje si organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a vychováva pre ne potrebných odborných pracovníkov.

Článok 3

(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelických cirkví augsburského vyznania vo svete, s ktorými všestranne spolupracuje.

(2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilie o ich vzájomné dorozumenie a postupné zbližovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje s nimi, ako aj s ostatnými kresťanskými spoločenstvami.

(3) Evanjelická cirkev neodmieta spoluprácu ani s inými náboženskými a humánnymi spoločenstvami, pokiaľ nie je v rozpore s jej vieroučnými zásadami.

Článok 4

(1) V oblasti výchovnej a vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej Evanjelická cirkev spolupracuje s orgánmi štátu, s orgánmi samospráv miest a obcí, so spoločenskými organizáciami i zahraničnými inštitúciami.

(2) V činnosti upravenej zákonmi štátu sa Evanjelická cirkev spravuje ich ustanoveniami.


2.ČASŤ: ČLENSTVO V CIRKVI

Článok 5

Vznik členstva v cirkvi

(1) Členstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi.

(2) Krst dieťaťa sa vykonáva v krátkom čase po jeho narodení. V odôvodnených prípadoch možno dieťa pokrstiť aj v neskoršom veku. Nepokrstenú osobu, ktorá požiada o prijatie do Evanjelickej cirkvi, treba pokrstiť i v dospelom veku.

(3) Pokrstené dieťa sa stáva členom cirkevného zboru jeho rodičov alebo jedného z nich. Dospelá osoba prijatá do Evanjelickej cirkvi sa stáva členom cirkevného zboru, v ktorom sa jej prijatie uskutočnilo.

Článok 6

Zánik členstva v cirkvi

(1) Členstvo v Evanjelickej cirkvi zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím a vyhlásením za mŕtveho.

(2) Vylúčiť z Evanjelickej cirkvi možno len z dôvodov ustanovených v tejto ústave.

Článok 7

Práva a povinnosti člena cirkvi

(1) Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:

a) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru

b) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti

c) žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívat služby cirkevnej charity

d) voliť a byť volený do cirkevných orgánov

e) predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom

f) zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich

g) domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi

(2) Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti.

(3) Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.

Článok 8

(1) Všetci členovia Evanjelickej cirkvi bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, sociálneho a spoločenského postavenia majú rovnaké práva.

(2) Evanjelická cirkev v záujme čo najlepšieho pochopenia Božieho slova slúži svojim veriacim v ich rodnom jazyku. V národnostne zmiešaných cirkevných zboroch sa služby Božie konajú nielen v slovenskom jazyku, ale aj v jazykoch národností.

Článok 9

(1) Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:

a) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí

b) žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu

c) rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave

d) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti

e) podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi

f) dodržiavať ustanovenia tejto ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov

(2) Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je spravidla dvojročná. Výnimku povoľuje senior.

Článok 10

(1) Evanjelická cirkev požaduje svojich členov, aby žili príkladným kresťanským a občianskym životom, dodržiavali zásady kresťanskej mravnosti a občianskej spolupatričnosti i zákony demokratického štátu. Cieľavedomou náboženskou a etickou výchovou bojuje proti nemravnosti a iným protispoločenským javom.

(2) Za vedomé porušovanie pravidiel mravného života a cirkevných zákonov vyvodzuje voči svojim členom disciplinárne dôsledky.

Článok 11

(1) Evanjelická cirkev požaduje za základ cirkevného a občianskeho spoločenstva kresťanskú rodinu. Všetkými dostupnými prostriedkami sa usiluje, aby rodinný život jej členov bol harmonický a všeobecne príkladný. Sledujúc tento cieľ vedie svojich, najmä mladých, členov k tomu, aby vstupovali do manželstva uvážlivo a manželstvá uzavierali cirkevným spôsobom.

(2) Uzavrieť manželstvo môžu členovia cirkvi zásadne len po dovŕšení plnoletosti. V nižšom veku môže člen cirkvi uzavrieť manželstvo len so súhlasom občianskeho súdu.

(3) Evanjelická cirkev vychádzajúc z Písma svätého čelí všetkými prostriedkami duchovného vplyvu narušovaniu a rozvracaniu manželstiev.

(4) Cirkevný sobáš rozvedenej osobe môže povoliť dištriktuálny biskup.

Článok 12

Rozvod manželstva kňaza sa považuje za porušenie stavovských povinností a postihuje sa disciplinárne. Od disciplinárneho postihu možno upustiť, ak sa preukáže, že rozvod manželstva nezavinil.

Článok 13

Cirkevná disciplína

(1) Evanjelická cirkev zabezpečuje cirkevnú disciplínu predovšetkým náboženskou výchovou a osobným príkladom svojich predstaviteľov. Proti porušovaniu cirkevnej disciplíny bojuje opatreniami napomínajúcej lásky. Disciplinárny postih uplatňuje len v prípadoch závažného porušenia cirkevnej disciplíny.

(2) Disciplinárny postih vykonávajú cirkevné orgány a cirkevné súdy. Podrobnosti o disciplinárnom postihu a o disciplinárnom konaní upraví osobitný cirkevný zákon.

(3) Vylúčenie z Evanjelickej cirkvi ako disciplinárny trest možno uložiť len tomu, kto hrubo poruší Božie prikázania, vedome koná proti životným záujmom cirkvi, vedie nemravný, nečestný a pohoršujúci život a pri tom neprejavuje žiadnu snahu o polepšenie, ba ani ľútosť.

(4) Vylúčiť z cirkvi môže len dištriktuálne presbyterstvo.


3.ČASŤ: ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CIRKVI

Členenie cirkvi

Článok 14

Evanjelická cirkev sa člení na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory. Evanjelická cirkev a jej organizačné jednotky majú právnu subjektivitu.

Článok 15

(1) Orgánmi cirkevných organizačných jednotiek sú konvent, presbyterstvo a predsedníctvo. Organizačné jednotky si môžu zriadiť aj poradné a iniciatívne orgány, ktoré však nemajú rozhodovaciu právomoc.

(2) Rozhodovanie cirkevných orgánov je zásadne dvojstupňové. Každý orgán je viazaný rozhodnutím vyššieho orgánu a cirkevného súdu.

Cirkevný zbor

Článok 16

(1) Základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi je cirkevný zbor, ktorý tvoria evanjelici augsburského vyznania bývajúci v jeho územnou obvode a výnimočne aj tí, ktorí sa do neho prihlásia.

(2) Cirkevný zbor môže zriadiť, zlúčiť s iným cirkevným zborom alebo zrušiť dištriktuálne presbyterstvo; pri zriaďovaní cirkevného zboru vymedzí jeho územný obvod a určí sídlo farského úradu.

(3) Návrhy na rozhodnutie podľa ods. 2 predkladá presbyterstvo príslušného seniorátu.

Článok 17

(1) Najvyšším orgánom cirkevného zboru je zborový konvent, ktorý tvoria plnoletí členovia cirkevného zboru.

(2) Zborový konvent plní najmä tieto úlohy:

a) stará sa o cirkevný a mravno-náboženský život v cirkevnom zbore

b) rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru, schvaľuje jeho rozpočet a záverečný účet

c) zriaďuje a zrušuje účelové zariadenia cirkevného zboru

d) volí a odvoláva zborových predstaviteľov, delegátov na seniorálny konvent a zamestnancov cirkevného zboru

e) zabezpečuje výučbu náboženstva na štátnych a súkromných školách a na cirkevných školách iných cirkví a náboženských spoločenstiev v súlade so všeobecne záväznými štátnymi predpismi v územnom obvode cirkevného zboru

f) voľbou kandidáta schvaľuje vokátory zborových predstaviteľov

g) prijíma štatút a iné právne dokumenty cirkevného zboru

(3) Zborový konvent sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.

Článok 18

(1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a zboroví presbyteri; počet presbyterov a zloženie zborového presbyterstva upraví zborový štatút. Počet presbyterov nesmie byť menší ako 7.

(2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu

b) rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru

c) rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny

d) dojednáva vokátory zborových predstaviteľov

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent

(3) Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Článok 19

(1) Cirkevný zbor zastupuje a zasadnutia jeho orgánov zvoláva a vedie zborové predsedníctvo, ktoré tvoria zborový farár a zborový dozorca.

(2) Ak je v cirkevnom zbore viac farárov, upraví sa v jeho štatúte, ktorý z farárov je členom predsedníctva, alebo v akých časových intervaloch sa budú striedať v tejto funkcii.

(3) Zborového dozorcu zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca zborového dozorcu. Ak cirkevný zbor nemá zástupcu zborového dozorcu, zastupuje ho zborový kurátor.

Seniorát

Článok 20

(1) Seniorát tvoria cirkevné zbory, ktoré do jeho územného obvodu začlení dištriktuálne presbyterstvo.

(2) Senioráty zriaďuje a zrušuje generálne presbyterstvo; pri ich zriaďovaní určí ich sídla, začlení ich do dištriktov, a môže určit ich sídla. Ak tak nespraví, je sídlom seniorátu sídlo farského úradu seniora.

Článok 21

(1) Najvyšším orgánom seniorátu je seniorálny konvent, ktorý tvoria členovia seniorálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev cirkevných zborov a delegáti cirkevných zborov. Na každý aj začatý počet 1 000 členov cirkevného zboru sa volia dvaja delegáti, najviac však 10 delegáti.

(2) Seniorálny konvent plní najmä tieto úlohy:

a) stará sa o cirkevný a mravno-náboženský život v senioráte

b) rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach seniorátu, schvaľuje jeho rozpočet a záverečný účet

c) volí a odvoláva konseniora, zástupcu seniorálneho dozorcu, seniorálnych presbyterov, seniorálneho právneho zástupcu, predsedov výborov, školských dekanov, predsedu seniorálnej podporovne, pokladníka, archivára a delegátov na dištriktuálny konvent a na synodu

d) prijíma štatút a iné právne dokumenty seniorátu

(3) Seniorálny konvent sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.

Článok 22

(1) V období medzi zasadnutiami seniorálneho konventu seniorát riadi seniorálne presbyterstvo.

(2) Seniorálne presbyterstvo tvoria senior, seniorálny dozorca, konsenior, zástupca seniorálneho dozorcu, seniorálny právny zástupca, predseda hospodárskeho výboru, predseda vnútromisijného výboru, predseda pastorálnej konferencie a presbyteri seniorátu v počte najviac 12, z toho polovica sú duchovní.

(3) Seniorálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva rozhodnutia seniorálneho konventu

b) rozhoduje o neodkladných a operatívnych veciach seniorátu

c) schvaľuje zborové štatúty a ostatné základné zborové dokumenty, vrátane zriaďovania účelových a iných zariadení s právnou subjektivitou

d) kontroluje hospodárenie cirkevných zborov

e) schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku cirkevných zborov

f) zriaďuje a riadi cirkevné základné školy a ich riadením môže poveriť inú cirkevnú organizačnú jednotku; vykonáva dozor nad výučbou náboženstva na základných a stredných školách

g) volí a odvoláva seniorálnych predstaviteľov, pokiaľ to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu

h) vypisuje a riadi voľby členov seniorálneho predsedníctva

(4) Seniorálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.

Článok 23

(1) Seniorálne predsedníctvo tvoria senior a seniorálny dozorca, ktorých počas neprítomnosti zastupujú konsenior a zástupca seniorálneho dozorcu.

(2) Seniorálne predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:

a) zastupuje seniorát a koná v jeho mene

b) zvoláva a vedie zasadnutia seniorálneho konventu a seniorálneho presbyterstva

c) vykonáva rozhodnutia seniorálneho konventu a seniorálneho presbyterstva

d) vykonáva disciplinárnu právomoc

e) vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v cirkevných zboroch na obdobie do ich definitívneho obsadenia

Dištrikt

Článok 24

Evanjelická cirkev sa člení na Východný dištrikt so sídlom v Prešove a na Západný dištrikt so sídlom vo Zvolene.

Článok 25

(1) Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov a s hlasom poradným riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu. Na každý začatý počet 15000 členov cirkvi v senioráte sa volia dvaja delegáti, z toho polovica sú duchovní.

(2) Dištriktuálny konvent plní najmä tieto úlohy:

a) stará sa o cirkevný a mravno-náboženský život v dištrikte

b) rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu, schvaľuje jeho rozpočet a záverečný účet

c) prijíma štatút dištriktu

d) zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia

e) prerokúva správy o činnosti dištriktuálneho presbyterstva a účelových zariadení dištriktu

f) volí spomedzi seniorov zástupcu dištriktuálneho biskupa, spomedzi seniorálnych dozorcov zástupcu dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálnych presbyterov, dištriktuálneho právneho zástupcu, predsedu hospodárskeho výboru, predsedu vnútromisijného výboru, predsedu, podpredsedu a sudcov dištriktuálneho súdu, dištriktuálneho žalobcu a jeho zástupcu a predsedov dištriktuálnej podporovne a odvoláva ich z funkcií

(3) Dištriktuálny konvent sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.

Článok 26

(1) V období medzi zasadnutiami dištriktuálneho konventu vedie dištrikt dištriktuálne presbyterstvo, ktoré tvoria dištriktuálny biskup, dištriktuálny dozorca, zástupca dištriktuálneho biskupa, zástupca dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálny právny zástupca, predsedovia dištriktuálneho hospodárskeho a vnútromisijného výboru, podpredseda Združenia evanjelických duchovných a 12 volení presbyteri, z toho polovica sú duchovní. Riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu sa zúčastňuje rokovania s hlasom poradným.

(2) Dištriktuálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva rozhodnutia dištriktuálneho konventu

b) rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu

c) schvaľuje seniorálne štatúty a ostatné základné seniorálne dokumenty, vrátane zriaďovania seniorálnych a iných zariadení s právnou subjektivitou

d) kontroluje hospodárenie seniorátov

e) schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku seniorátov

f) zriaďuje, zrušuje a zlučuje cirkevné zbory a určuje ich územné obvody a sídla farských úradov

g) začleňuje cirkevné zbory do seniorátov

h) zriaďuje a zrušuje miesta zborových farárov a kaplánov a miesta seniorálnych kaplánov

i) zriaďuje a riadi cirkevné stredné školy a ich riadením môže poveriť inú cirkevnú organizačnú jednotku

j) volí a odvoláva na návrh predsedníctva dištriktu riaditeľa dištriktuálneho biskupského úradu

k) volí a odvoláva predstaviteľov a zamestnancov dištriktu, pokiaľ to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu

l) vypisuje a riadi voľby členov dištriktuálneho predsedníctva

(3) Dištriktuálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.

Článok 27

(1) Dištriktuálne predsedníctvo tvoria dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca, ktorých počas neprítomnosti zastupujú zástupca dištriktuálneho biskupa a zástupca dištriktuálneho dozorcu.

;(2) Dištriktuálne predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:

a) zastupuje dištrikt a koná v jeho mene

b) zvoláva a vedie zasadnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva

c) zabezpečuje rozhodnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva

d) rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu

e) vykonáva disciplinárnu právomoc

f) dáva súhlas k voľbe a odvolaniu farárov

g) vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v seniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia.


4.ČASŤ: ÚSTREDNÉ ORGÁNY CIRKVI

Článok 28

Sídlom ústredných orgánov Evanjelickej cirkvi je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Článok 29

(1) Najvyšším orgánom Evanjelickej cirkvi je synoda.

(2) Synodu tvoria generálny biskup, generálny dozorca, členovia predsedníctiev dištriktov, členovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a delegáti seniorátov; každý seniorát volí na synodu dvoch delegátov, z nich jedného duchovného.

(3) Na zasadnutí synody sa s hlasom poradným zúčastňujú členovia generálneho presbyterstva, riaditeľ generálneho biskupského úradu, riaditelia dištriktuálnych biskupských úradov a dištriktuálni právni zástupcovia. Podľa potreby sa na zasadnutie prizývajú aj ďalší cirkevní predstavitelia a odborníci.

(4) Synoda zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo; predsedu a podpredsedu zo stavu duchovného a predsedu a podpredsedu zo stavu laického, a to vždy po jednom z oboch.

Článok 30

(1) Synoda plní najmä tieto úlohy:

a) prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života v cirkvi

b) plní funkciu zákonodarného orgánu

c) rozhoduje o základných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje jej rozpočet a záverečný účet

d) schvaľuje správy o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi a zboru biskupov,

e) zriaďuje a zrušuje celocirkevné účelové zariadenia

f) volí spomedzi dištriktuálnych biskupov zástupcu generálneho biskupa a spomedzi dištriktuálnych dozorcov zástupcu generálneho dozorcu a odvoláva ich z funkcií

g) volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva, generálneho právneho zástupcu, predsedu, podpredsedu a sudcov generálneho súdu, generálneho žalobcu a jeho zástupcu, predsedov generálnej podporovne a predsedov svojich poradných a iniciatívnych orgánov

h) zaujíma stanoviská k otázkam verejného života

(2) Ústavu a ústavné zákony schvaľuje synoda trojpätinovou väčšinou hlasov svojich členov prítomných na zasadnutí. O ostatných veciach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

(3) Synoda sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.

Článok 31

(1) V období medzi zasadnutiami synody Evanjelickú cirkev riadi generálne presbyterstvo.

(2) Generálne presbyterstvo tvoria generálny biskup, generálny dozorca, členovia predsedníctiev dištriktov, generálny právny zástupca, predseda ZED a ôsmi volení presbyteri (štyria v každého dištriktu), z nich polovica sú duchovní. Riaditeľ generálneho biskupského úradu sa zúčastňuje rokovania s hlasom poradným. Na zasadnutia sa podľa potreby prizývajú aj iní cirkevní predstavitelia a odborníci.

(3) Generálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva rozhodnutia synody

b) kontroluje hospodárenie dištriktov, schvaľuje scudzovanie ich majetku a dištriktuálne štatúty

c) vytvára a zrušuje miesta dištriktuálnych farárov a kaplánov a miesta duchovných v celocirkevných zariadeniach a organizáciách

d) stará sa o duchovný a náboženský život na vysokých školách

e) rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi

f) volí a odvoláva na návrh predsedníctva Evanjelickej cirkvi riaditeľa generálneho biskupského úradu

g) prijíma a uvoľňuje zamestnancov generálneho biskupského úradu

h) vydáva nariadenia na vykonanie cirkevných zákonov

i) pripravuje a riadi voľby členov predsedníctva Evanjelickej cirkvi

j) vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií predstaviteľov ústredia cirkvi na obdobie do ich definitívneho obsadenia

(4) Generálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.

Článok 32

(1) Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi tvoria generálny biskup a generálny dozorca, ktorých počas neprítomnosti zastupujú zástupca generálneho biskupa a zástupca generálneho dozorcu.

(2) Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi plní najmä tieto úlohy:

a) zastupuje Evanjelickú cirkev a koná navonok v jej mene

b) zvoláva a vedie zasadnutia generálneho presbyterstva

c) zabezpečuje plnenie uznesení synody a generálneho presbyterstva

d) zabezpečuje riešenie organizačných a hospodárskych záležitostí cirkvi

e) vykonáva disciplinárnu právomoc

f) dáva súhlas k voľbe a návrhu na odvolanie seniorov

g) vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií dištriktuálnych predstaviteľov na obdobie do ich definitívneho obsadenia

h) rozhoduje o udelení milosti na návrh predsedníctva dištriktu

Článok 33

(1) Zodpovedným orgánom Evanjelickej cirkvi v duchovných veciach je zbor biskupov, ktorý tvoria generálny biskup a dištriktuálni biskupi.

(2) Zbor biskupov plní najmä tieto úlohy:

a) dohliada, aby sa evanjelium Kristovo čistotne a úprimne zvestovalo, sviatosti správne prisluhovali a dodržiaval bohoslužobný poriadok

b) bdie nad jednotou cirkvi a ochraňuje ju

c) zabezpečuje, aby cirkev plnila svoje duchovno-pastierske, misijné, katechetické a duchovno-charitatívne poslanie

d) pripravuje prejavy a pastierske listy určené celej cirkvi a v mene cirkvi

e) udeľuje a odníma kanonickú misiu učiteľom teologických predmetov na vysokých školách a na školách s celocirkevnou pôsobnosťou

f) zabezpečuje ordinovanie duchovných


5.ČASŤ: CIRKEVNÉ SÚDNICTVO

Článok 34

(1) Cirkevné súdy chránia Evanjelickú cirkev, jej organizáciu, práva a oprávnené záujmy jej členov i organizačných jednotiek cirkvi.

(2) Cirkevné súdy svojou činnosťou vedú členov Evanjelickej cirkvi k zachovávaniu cirkevných a štátnych zákonov k príkladnému kresťanskému a občianskemu životu.

Článok 35

(1) Cirkevné súdnictvo vykonávajú volené a nezávislé cirkevné súdy.

(2) Cirkevné súdy sú dištriktuálne súdy a generálny súd.

(3) Cirkevné súdy postupujú v konaní tak, aby sa zistil skutočný stav veci a pri rozhodovaní z neho vychádzajú.

(4) Pojednávanie pred cirkevnými súdmi je zásadne ústne a verejné. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.

(5) Obžalovanému sa zaručuje právo obhajoby. Obhajovať sa môže sám alebo prostredníctvom obhajcu, ktorý je členom Evanjelickej cirkvi.

(6) Funkciu žalobcu v disciplinárnych veciach vykonáva žalobca s právnickým.

Článok 36

Dištriktuálny súd

(1) Zriaďuje sa: Dištriktuálny súd pre Východný dištrikt a dištriktuálny súd pre Západný dištrikt v ich sídlach.

(2) Dištriktuálny súd ako súd prvého stupňa rozhoduje o všetkých veciach patriacich do rozhodovacej pôsobnosti súdnictva cirkevným zákonom s výnimkou vecí uvedených v čl. 37 ods. 2.

(3) Dištriktuálny súd rozhoduje v päťčlenných senátoch. Dvaja členovia senátu sú sudcovia z duchovného a dvaja z laického stavu.

(4) Predsedu, podpredsedu a sudcov dištriktuálneho súdu volí dištriktuálny konvent. Z každého seniorátu sa volia štyria sudcovia, dvaja z duchovného a dvaja z laického stavu, podľa možnosti s právnickým vzdelaním. Kandidátov na tieto funkcie navrhujú seniorálne presbyterstvá.

(5) Ak je za predsedu dištriktuálneho súdu zvolený duchovný, podpredseda s právnickým vzdelaním sa volí z laického stavu a naopak.

Článok 37

Generálny súd

(1) Najvyšším súdnym orgánom Evanjelickej cirkvi je generálny súd so sídlom v Bratislave, ktorý:

a) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti prvostupňovým súdnym rozhodnutiam

b) zaujíma stanoviská na zabezpečenie jednotného uplatňovania cirkevných zákonov

(2) Generálny súd ako súd prvého stupňa rozhoduje v disciplinárnych veciach proti členom generálneho predsedníctva a členom dištriktuálnych predsedníctiev.

(3) Generálny súd ako súd prvého stupňa rozhoduje v päťčlenných senátoch a ako odvolací súd v sedemčlenných senátoch. Polovica členov senátu je z duchovného a polovica z laického stavu. Ak generálny súd rozhoduje o odvolaní proti vlastnému prvostupňovému rozhodnutiu, senátu musí predsedať jeho predseda alebo podpredseda. Členmi odvolacieho senátu nesmú byť sudcovia, ktorí rozhodovali na prvom stupni.

(4) Predsedu, podpredsedu a sudcov generálneho súdu volí synoda. Z každého seniorátu sa volia dvaja sudcovia, jeden z duchovného a jeden z laického stavu, podľa možnosti s právnickým vzdelaním. Kandidátov navrhujú seniorálne presbyterstvá.

(5) Ak je za predsedu generálneho súdu zvolený duchovný, podpredseda sa volí z laického stavu a naopak.

Článok 38

Cirkevní žalobcovia

(1) Dištriktuálneho žalobcu a zástupcu dištriktuálneho žalobcu volí dištriktuálny konvent.

(2) Generálneho žalobcu a zástupcu generálneho žalobcu volí synoda.

Článok 39

Pôsobnosť cirkevných súdov a pravidlá konania pred nimi podrobnejšie upraví cirkevný zákon.


6.ČASŤ: CIRKEVNÍ PREDSTAVITELIA

Článok 40

(1) Evanjelická cirkev zveruje funkcie v svojich orgánoch len mravne a občiansky bezúhonným členom cirkvi, ktorí spĺňajú predpoklady ustanovené touto ústavou a cirkevnými zákonmi a sú na výkon funkcií zdravotne spôsobilí.

(2) Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.

(3) Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov. Zboroví farári sa volia na 10 rokov. Volebné obdobie zborového farára, pokiaľ sa s cirkevným zborom nedohodne inak, sa skončí dovŕšením jeho 65. roku. Podrobnosti o voľbách, nástupe do funkcie a ukončení funkcie upraví cirkevný zákon.

DUCHOVNÍ PREDSTAVITELIA

Článok 41

Zborový farár

(1) Do funkcie zborového farára možno zvoliť absolventa evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktorý úspešne absolvoval farársku skúšku a dosiahol vek 24 rokov. Volí ho a z funkcie odvoláva so súhlasom dištriktuálneho predsedníctva zborový konvent.

(2) Zborový farár je duchovným pastierom cirkevného zboru a správcom farského úradu.

(3) Zborový farár spolu so zborovým dozorcom zodpovedajú za činnosť v cirkevnom zbore.

(4) Zborový farár plní najmä tieto úlohy:

a) zvestuje slovo Božie a prisluhuje sviatosti

b) vykonáva vnútromisijnú, pastorálnu a výchovnú činnosť

c) zabezpečuje disciplínu v cirkevnom zbore

d) zabezpečuje administratívnu činnosť, spravuje matriky, archív a kroniku cirkevného zboru

e) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z ordinačného sľubu, vokátora, zborového štatútu, cirkevných predpisov a z funkcií v orgánoch cirkevného zboru

(5) Úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára, môže vykonať iný cirkevný predstaviteľ len s jeho súhlasom.

Článok 42

Senior

(1) Do funkcie seniora a konseniora možno zvoliť zborového farára zo seniorátu, ktorý dosiahol vek 30 rokov a pôsobí v senioráte najmenej 3 roky. Seniora volia cirkevné zbory a konseniora seniorálny konvent.

(2) Senior je prvým duchovným pastierom a vedúcim náboženského života v senioráte.

(3) Senior spolu so seniorálnym dozorcom zodpovedajú za činnosť seniorátu.

(4) Senior plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v senioráte podľa vieroučných zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

b) dozerá na činnosť duchovných v senioráte a najmenej raz za tri roky kontroluje činnosť cirkevných zborov seniorátu

c) zabezpečuje cirkevnú disciplínu

d) inštaluje zborových farárov a uvádza zborových dozorcov, členom seniorálneho presbyterstva a delegátov na dištriktuálny konvent a na synodu

e) vykonáva posviacky v cirkevných zboroch okrem posviacky nových chrámov a nových modlitební

f) plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z funkcií v orgánoch seniorátu

g) zabezpečuje administratívne práce v orgánoch seniorátu

h) navrhuje kandidátov na funkcie námestných farárov, kaplánov a diakonov

i) udeľuje a odníma kanonickú misiu učiteľom náboženstva na základných školách

(5) Seniora zastupuje konsenior. V senioráte možno zvoliť aj viac konseniorov.

Článok 43

Dištriktuálny biskup

(1) Do funkcie dištriktuálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza. Zvolením do funkcie dištriktuálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. Dištriktuálneho biskupa volia cirkevné zbory dištriktu.

(2) Dištriktuálny biskup je prvým duchovným pastierom a vedúcim náboženského života v dištrikte.

(3) Dištriktuálny biskup spolu s dištriktuálnym dozorcom zodpovedajú za činnosť dištriktu.

(4) Dištriktuálny biskup plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v dištrikte podľa vieroučných zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, chráni cirkev a jej jednotu

b) dozerá na činnosť duchovných v dištrikte, dbá o ich duchovný rast a stará sa o kňazský dorast

c) navštevuje cirkevné zbory v dištrikte, vykonáva kanonické vizitácie a kontroluje činnosť seniorátov

d) zabezpečuje cirkevnú disciplínu

e) inštaluje seniorov a uvádza seniorálnych dozorcov, členov dištriktuálneho presbyterstva, predsedu, podpredsedu a členov dištriktuálneho súdu, dištriktuálneho žalobcu a jeho zástupcu, riaditeľa dištriktuálneho biskupského úradu a duchovných v dištrikte a jeho zariadeniach

f) vykonáva posviacky nových chrámov a nových modlitební

g) udeľuje a odníma kanonickú misiu učiteľom náboženstva na stredných a vysokých školách v dištrikte

h) vymenúva po prerokovaní v zbore biskupov námestných farárov, kaplánov a diakonov v zboroch, seniorátoch a dištrikte

i) vydáva pastierske listy

j) povoľuje študijný pobyt a neplatené volno kňazom, diakonom a učiteľom náboženstva

k) udeľuje dišpenzy

l) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z funkcií vo vrcholných orgánoch cirkví a v dištrikte

(5) Zástupcu dištriktuálneho biskupa volí spomedzi seniorov dištriktuálny konvent.

Článok 44

Generálny biskup

(1) Do funkcie generálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza. Generálneho biskupa volia všetky cirkevné zbory.

(2) Zvolením do funkcie generálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia.

(3) Generálny biskup je prvým duchovným pastierom a vedúcim náboženského života Evanjelickej cirkvi.

(4) Generálny biskup s generálnym dozorcom zodpovedajú za činnosť Evanjelickej cirkvi.

(5) Generálny biskup plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v celej cirkvi podľa vieroučných zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, chráni cirkev a jej jednotu

b) dozerá na duchovnú činnosť v celej cirkvi

c) zabezpečuje cirkevnú disciplínu

d) inštaluje dištriktuálnych biskupov, uvádza generálneho a dištriktuálnych dozorcov, členov generálneho presbyterstva, predsedu, podpredsedu a členov generálneho súdu, generálneho žalobcu a jeho zástupcu, riaditeľa generálneho biskupského úradu a duchovných v ústredí cirkvi, jej zariadeniach a v armáde

e) vymenováva po prerokovaní v zbore biskupov duchovných v ústredí cirkvi a duchovných na miesta, zriadené generálnym presbyterstvom

f) navštevuje cirkevné zbory v celej cirkvi

g) zvoláva zbor biskupov a predsedá mu

h) predsedá komisii pre farárske a kaplánske skúšky

i) vydáva úpravy duchovnej povahy a pastierske listy

j) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z funkcií vo vrcholných orgánoch cirkvi

(6) Generálneho biskupa inštaluje odstupujúci generálny biskup, zástupca generálneho biskupa alebo služobne starší dištriktuálny biskup.

(7) Generálneho biskupa zastupuje jeho zástupca zvolený synodou spomedzi dištriktuálnych biskupov.

Článok 45

Ostatní duchovní

(1) Za kaplána možno vymenovať absolventa evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktorý úspešne vykonal kaplánsku skúšku a bol ordinovaný za kňaza.

(2) Za námestného farára a za administrátora na uprázdnené miesto zborového farára možno vymenovať absolventa evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktorý úspešne vykonal farársku skúšku.

(3) Za diakona možno vymenovať člena cirkvi, ktorý absolvoval diakonskú prípravu a úspešne vykonal predpísané skúšky a bol ordinovaný za diakona.

PREDSTAVITELIA CIRKVI Z LAICKÉHO STAVU

Článok 46

Zborový dozorca

(1) Za zborového dozorcu a zástupcu zborového dozorcu možno zvoliť člena cirkvi, ktorý požíva vážnosť a úctu v cirkevnom zbore. Volí ich zborový konvent.

(2) Zborový dozorca spolu so zborovým farárom zodpovedajú za činnosť v cirkevnom zbore.

(3) Zborový dozorca plní najmä tieto úlohy:

a) dbá o duchovný rast v cirkevnom zbore

b) zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie majetku cirkevného zboru

c) dozerá na hospodársku činnosť v cirkevnom zbore

d) dbá o dodržiavanie cirkevných a iných právnych predpisov

Článok 47

Seniorálny dozorca

(1) Za seniorálneho dozorcu a zástupcu seniorálneho dozorcu možno zvoliť člena niektorého cirkevného zboru v senioráte, ktorý požíva vážnosť a úctu členov cirkvi a dosiahol vek 30 rokov. Seniorálneho dozorcu volia cirkevné zbory seniorátu. Zástupcu seniorálneho dozorcu volí seniorálny konvent.

(2) Seniorálny dozorca spolu so seniorom zodpovedajú za činnosť seniorátu.

(3) Seniorálny dozorca plní najmä tieto úlohy:

a) dbá o duchovný rast v senioráte

b) zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie cirkevného majetku seniorátu

c) dozerá na hospodársku činnosť a zabezpečuje kontrolu hospodárenia v cirkevných zboroch

d) dbá o dodržiavanie cirkevných a iných právnych predpisov v senioráte

Článok 48

Dištriktuálny dozorca

(1) Za dištriktuálneho dozorcu a zástupcu dištriktuálneho dozorcu možno zvoliť člena niektorého cirkevného zboru v dištrikte, ktorý požíva vážnosť a úctu v dištrikte. Dištriktuálneho dozorcu volia cirkevné zbory dištriktu. Zástupcu dištriktuálneho dozorcu volí dištriktuálny konvent spomedzi seniorálnych dozorcov.

(2) Dištriktuálny dozorca plní najmä tieto úlohy:

a) dbá o duchovný rast v dištrikte, chráni cirkev a jej jednotu

b) zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie cirkevného majetku v dištrikte

c) dozerá na hospodársku činnosť v dištrikte a v seniorátoch a zabezpečuje kontrolu hospodárenia

d) dbá o dodržiavanie cirkevných a iných právnych predpisov

Článok 49

Generálny dozorca

(1) Za generálneho dozorcu a zástupcu generálneho dozorcu možno zvoliť člena Evanjelickej cirkvi, ktorý požíva všeobecnú vážnosť a úctu. Generálneho dozorcu volia cirkevné zbory. Zástupcu generálneho dozorcu volí synoda spomedzi dištriktuálnych dozorcov.

(2) Generálny dozorca plní najmä tieto úlohy:

a) dbá o duchovný rast cirkvi, chráni cirkev a jej jednotu

b) zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie cirkevného majetku a dozerá na hospodársku činnosť cirkvi

c) usmerňuje a zjednocuje činnosť cirkevných dozorcov

d) zabezpečuje cirkevnú disciplínu a dbá o dodržiavanie cirkevných a iných predpisov

Článok 50

Ostatní predstavitelia z laického stavu

Evanjelická cirkev a jej organizačné jednotky si môžu podľa potreby voliť aj iných cirkevných predstaviteľov.


7.ČASŤ: PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 51

(1) Dňom účinnosti tejto ústavy sa skončí funkčné obdobie všetkých cirkevných orgánov a všetkých cirkevných predstaviteľov. Doterajšie cirkevné orgány a cirkevní predstavitelia budú však svoje funkcie vykonávať do zvolenia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov podľa tejto ústavy najdlhšie jeden rok odo dňa jej účinnosti. Postup volieb cirkevných predstaviteľov upraví osobitný cirkevný zákon.

(2) Obdobia, počas ktorých cirkevní predstavitelia zastávali funkciu pred účinnosťou tejto ústavy, sa pre potreby čl. 40 ods. 2 započítavajú. Nezapočítava sa však obdobie kratšie ako 6 rokov.

Článok 52

(1) Do prijatia cirkevných zákonov na vykonanie tejto ústavy platia doterajšie predpisy a zvyklosti, pokiaľ neodporujú tejto ústave.

(2) Finančné hospodárenie a nakladanie s cirkevným majetkom upraví osobitný cirkevný zákon.

Článok 53

(1) Zrušuje sa Cirkevná ústava z 9. októbra 1951 v znení ústavného zákona č. 2/91 prijatého na zasadnutí synody 4. júna 1991.

(2) Zrušuje sa cirkevný ústavný zákon č. 16/94 o zmene sídla Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Článok 54

Táto ústava nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1994. Zmena názvu podľa čl. 1 ods. 1 nadobúda účinnosť dňom prijatia ústavy. Novelizácia nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom 1. decembra 2000.