Evanjelická a.v. cirkev na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska:

 • vyznávameJežiša Kristaako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
 • vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
 • symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
 • evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
 • Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
 • symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
 • hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
 • sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
 • vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním ECAV na Slovensku je:

 • šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
 • slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
 • viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
 • zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov
 • spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

Informácie

Štatistické údaje o ECAV na Slovensku

Počet zborov ECAV: 326
Počet členov cirkvi: 372 858 *
Počet duchovných: 357
Z toho žien: 138 (39 %)
Počet kostolov a modlitební: 651
(* 6,93 % populácie SR; údaje podľa sčítania ľudu roku 2001, Štatistický úrad SR, november 2000, uvedené čísla nezahŕňajú slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí)


Symbolické knihy

Symbolické knihy (alebo aj Vierovyznávacie knihy; symbolum – vierovyznanie) obsahujú všetky vierovyznania našej evanjelickej cirkvi, napísané na základe Písma svätého – Biblie.

Symbolické knihy delíme na:

 • Všeobecné vyznania:
  • Apoštolské vierovyznanie – Všeobecná viera kresťanská
  • Nicejské vierovyznanie
  • Atanáziovo vierovyznanie
 • Zvláštne vyznania:
  • Augsburské vyznanie z roku 1530 od Filipa Melanchtona
  • Obrana Augsburského vyznania z roku 1530 od Filipa Melanchtona
  • Malý katechizmus z roku 1529 od Dr. Martina Luthera
  • Veľký katechizmus z roku 1537 od Dr. Martina Luthera
  • Šmalkaldské články z roku 1537 od Dr. Martina Luthera
  • Formula svornosti z roku 1577 (autormi sú viacerí teológovia)

Zhrnutie všetkých evanjelických vierovyznaní vyšlo v roku 1580 v Drážďanoch pod názvom Kniha svornosti (Liber Concordiae). V slovenčine vyšla Kniha svornosti po prvý raz v Békešskej Čabe v roku 1898 v preklade Jána Leška. Pod názvom Symbolické knihy vyšla v roku 1992 v Liptovskom Mikuláši (preložil Oto Vízner).

Augsburské vyznanie (Confesio Augustana) je vyznaním našej evanjelickej cirkvi. V roku 1530 bolo prečítané na sneme v Augsburgu pred cisárom Karolom V. (tu si prečítajte Augsburské vyznanie v slovenčine). Prvý preklad na Slovensku vyšiel v roku 1562 (Štefan Trebnický), potom nasledovalo 24 prekladov do bibličtiny a v roku 1930 Augsburské vyznanie vyšlo v preklade do slovenčiny.

Augsburské vyznanie má 28 článkov. Rozdiely medzi katolíckym a evanjelickým vierovyznaním vysvetľujú tieto články: IV. O ospravedlnení, VII. O cirkvi, VIII. Čo je cirkev, IX. O krste, X. O svätej Večeri, XI. O spovedi, XIII. O používaní sviatostí, XX. O viere a dobrých skutkoch, XXI. O uctievaní svätých, XXII. O obidvoch podobách sviatosti Večere Pánovej, XXIII. O manželstve kňazov.

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera je najznámejšia zo Symbolických kníh. Je v ňom stručne zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve. Delí sa na 5 čiastok:

 • Desať Božích prikázaní
 • Všeobecná viera kresťanská
 • Modlitba Pánova – Otče náš
 • Sviatosť Krstu svätého
 • Sviatosť Večere Pánovej s poučením o spovedi