Cirkevný zbor Dudince

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Dudinciach patrí medzi cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovenskej republike. Náš zbor má 411 registrovaných členov a stretávame sa pravidelne na Službách Božích každú nedeľu o 09.30 hodine v novom kostole postavenom v roku 1996.

Náš cirkevný zbor sa nachádza v kúpeľnom meste Dudince. Kúpeľné mestečko Dudince leží na strednom Slovensku, v okrese Krupina (170 km od Bratislavy, 96 km od Budapešti, 489 km od Prahy a 220 km od Viedne). Má okolo 1500 obyvateľov s trvalým pobytom a ročne navštívi naše mesto viac ako 20 000 kúpeľných hostí. Klíma v tejto oblasti je typická nížinatá – teplá, s maximálnym počtom slnečných dní počas roka. Jedinečné zloženie a vzácne balneologické vlastnosti minerálnej vody (podobné zloženie majú iba kúpele vo Vichy vo Francúzsku a v Japonsku) ich predurčuje na liečenie srdco-cievneho, pohybového a nervového aparátu.

Dudince sú teda ideálnym miestom na liečbu, relaxáciu a uvoľnenie, my Vám však ponúkame niečo viac – príďte medzi nás a pri stretnutí s Bohom pookreje aj Vaša duša.

Chceli by sme byť rodinou, v ktorej sa každý cíti dobre, kde nachádza oporu a má svoje miesto a poslanie. K tomu všetkému chceme pozvať aj Vás. Ak sa k nám chystáte, už teraz sa tešíme na spoločenstvo s Vami!

Pokoj Vám!

História

CIRKEVNÝ ŽIVOT S CZ TERANY – DO ROKU 1991

Kúpeľné mesto Dudince je súčasťou okresu Krupina, nachádza sa na pomedzí Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a dvoch okresov – Krupiny a Levíc.

Pôvodní obyvatelia Dudiniec boli evanjelického vierovyznania. Približne do r. 1960 boli Dudince čisto evanjelickou obcou, pre malý počet obyvateľov nebol tu samostatný cirkevný zbor. Ako dcérocirkevný zbor bol súčasťou Evanjelického a.v. cirkevného zboruv Teranoch. Tento zbor patrí k najstarším cirkevným zborom v Honte. Vznikol v reformačnom období v 16. storočí. V starobylom, teraz obnovenom chráme v Teranoch sa odbavovali služby Božie, konali sa náboženské obrady – krsty, sobášne obrady, konfirmácie aj pre obyvateľov Dudiniec evanjelického a.v. vierovyznania.

Už v päťdesiatych rokoch obyvatelia ev. a.v. vyznania túžili mať vlastný cirkevný zbor a vlastný chrám Boží. Pre nepriaznivé pomery v súčasnom štáte, štátnom zriadení, bol tento plán nerealizovateľný.

Kúpeľné mestečko známe liečivými prameňmi neobvyklého, vynikajúceho zloženia sa stalo vyhľadávaným kúpeľným mestom. Blahodárne pôsobiace liečivé účinky vody, vhodné, príjemné klimatické podmienky spôsobili, že Dudince vyhľadáva a navštevuje stále väčší počet pacientov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výstavba nových, moderných liečebných zariadení spôsobila prílev nových obyvateľov Dudiniec, ktorí našli zamestnanie v kúpeľných zariadeniach a v podnikoch služieb. Tým sa zmenila štruktúra obyvateľov aj po stránke vierovyznania. Počet obyvateľov Dudiniec v r. 2006 je 1482, z tohto počtu je 425 obyvateľov evanjelického vierovyznania.

Zvýšený počet domácich  i zahraničných pacientov so zdravotnými problémami pohybového ústrojenstva, ich požiadavky, túžba zúčastniť sa na evanjelických službách Božích a tiež túžba domácich evanjelikov viedla k nasledovnému riešeniu. Pán farár Ján Sleziak, pôsobiaci v cirkevnom zbore v Teranoch, po skončení služieb Božích vo svojom cirkevnom zbore odbavoval služby Božie v súkromných domoch v Dudinciach. Bolo to nevyhovujúce riešenie. V snahe vyriešiť tento problém, umožniť aj pacientom zúčastňovať sa na službách Božích, cirkevný zbor v roku 1990 odkúpil budovu bývalého rekreačného zariadenia v Dudinciach, časť Merovce. Po obnove a úprave slúžila budova ako modlitebňa.

Posviacka modlitebne sa konala 11. novembra 1990. V nedeľu a na výročné sviatky popoludní o 14.00 hodine odbavoval v modlitebni služby Božie pán farár Ján Sleziak. Veriaci Dudinčania s úctou a vďakou na neho spomínajú. V budove bývalej modlitebne je teraz farský úrad a byt pre ordinujúceho pána farára.

Po zmene politických pomerov v štáte v r. 1989 otázka výstavby kostola začala nadobúdať reálnu podobu. 15. januára 1991 na zasadnutí presbytéria fílie Dudince – Merovce sa rozhodovalo o jednej z dvoch alternatív výstavby kostola. Zasadnutie otvoril dozorca cirkevného zboru brat Ďuríčka. Za overovateľov zápisnice poveril MUDr. Paukovica a J. Paulínyho. Po úvodnom privítaní brat konsenior Ján Sleziak začal zasadanie modlitbou a oboznámil prítomných s jediným bodom zasadania: prehodnotiť a vyjadriť sa k dvom možným alternatívam pre výstavbu kostola. K tomuto bodu sa vyjadril MUDr. Paukovic, ktorého názor spočíval v tom, že treba zotrvať na pôvodnej dohode zo dňa 6.3.1990 uvedenej v zápise na MsNV v Dudinciach, kde sa dohodlo o výstavbe kostola a nehovorilo sa o charitatívnom liečebnom zariadení. Cirkevný zbor v Teranoch nemá záujem o výstavbu charít, ale o výstavbu evanjelického kostola. Predbežná veľkolepá štúdia nie je pre potreby našej cirkvi potrebná. Poukázal aj na využitie rekreačnej časti pozostávajúcej zo 60 jednolôžkových izieb. Pokiaľ by ev. cirkev aj mala záujem o rekreáciu v zariadení, štúdia jej nevyhovuje. Evanjelickí farári by požadovali rekreovanie pre seba a svoje rodiny a už z toho pohľadu lôžková časť by potrebám našej cirkvi nevyhovovala. Z toho dôvodu navrhuje 1. Štúdiu Ing. Arch. Tursonova Christa orientovať v teréne lokality č. 1 tak, aby sa do tejto lokality dala osadiť samostatná stavba evanjelického kostola a.v., alebo 2. výstavbu kostola uskutočniť v lokalite č.2, ale za podmienok samostatnej výstavby kostola, ako v lokalite č.1.

Členovia presbytéria sa všetci jednomyseľne stotožnili s názorom výstavby samostatného evanjelického kostola a s predloženou štúdiou architektonického riešenia nesúhlasili.


POSVÄTENIE ZÁKLADNÉHO KAMEŇA CHRÁMU BOŽIEHO

Ďalším krokom za zrealizovaním vytýčeného cieľa bola významná udalosť – 7. júna 1992v Prvú slávnosť svätodušnú na amfiteátri v Dudinciach konala sa slávnosť posvätenia základného kameňa nového chrámu. Posviacku vykonal pán generálny biskup ev.a.v. cirkvi Slovenska Pavel Uhorskai.

Na slávnostnom akte boli prítomní bratia: senior Mgr. Pavel Radváni, konsenior a zborový farár z Terian Mgr. Ján Sleziak, zborový farár zo Šiah Mgr. Igor Kiss(profesor na EBF UK v Bratislave), námestný farár zo Sásy Mgr. Dušan Cina, námestný farár z Krupiny Mgr. Andrej Vaško, sestra farárka z Lišova Mgr. Emília Kissová, brat farár z Hont. Moriavcie Mgr. Juraj Buzalka, miestny br. farár rím.-kat. cirkvi Mgr. Ján Bašo. Základný kameň vysvätil p. generálny biskup Pavel Uhorskai.

Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako tisíc veriacich. Bol to veľmi slávnostný akt. Účastníci osláv prispeli na výstavbu chrámu 13.790,KČS. Cirkevníci z Dudiniec pripravili pre účastníkov osláv pohostenie.


VÝSTAVBA CHRÁMU BOŽIEHO

Posvätenie základného kameňa bol len začiatok a nasledovali týždne, mesiace, štyri roky starostí a práce. Mnohí boli skeptickí, neverili, pochybovali, či taký malý cirkevný zbor dokáže zvládnuť takú finančnú záťaž, uskutočniť také smelé plány. A stalo sa! Výstavba chrámu sa začala výberom pozemku, prípravnými prácami, výberom projektanta, dodávateľov materiálu, rozhodnutím o lokalite.

VÝSTAVBA CHRÁMU BOŽIEHO

Pozemok na výstavbu chrámu darovali:

Paulínyová  |  1488 m2  |  v cene 28 500 Sk
E. Miškovicová  |  1266 m2  |  v cene 25 320 Sk
J. Chrien  |  422 m2  |  v cene 8 440 Sk
O.Nemec  |  461 m2  |  v cene 9 220 Sk
Haluzová  |  63 m2  |  v cene 1 200 Sk

V roku 1992 bol vypísaný konkurz na zhotoviteľa stavby. Počet záujemcov bol 36. Konkurz prebiehal v dvoch etapách.

Víťazné firmy na výstavbu chrámu:

Projektant: Ing. Arch. Bohuslav Lištiak z Bratislavy

Firmy podieľajúce sa na výstavbe chrámu:

Hlavný dodávateľ: Poľnostav,š.p. Zvolen, po transformácii Poľnostaving, s.r.o. a od konca roka 1995 stavebná firma Michala Fabiana zo Zvolena

Ostatní významnejší dodávatelia: Pôdorys OHJ Oravský Podzámok – strešné konštrukcie, NAKO s.r.o. Nitra – podlahové vykurovanie

Stavebný dozor: Ing. Jozef Štíma, Banská Bystrica

Stavebný rozpočet bol odoslaný na Generálny biskupský úrad v Bratislave 22. septembra 1992 a v novembri 1992 sa začala výstavba chrámu Božieho prostredníctvom hlavného dodávateľa, štátneho podniku Poľnostav vo Zvolene. Preinvestovaných bolo spolu 553 300 Sk, z toho zo štátneho rozpočtu 200 000 Sk, z prostriedkov cirkevného zboru 353 300 Sk.

Pri výstavbe chrámu Božieho najväčšiu finančnú pomoc poskytli cirkevné zbory z Nemecka. Presbyter Ing. Bohuslav Beňuch na mimoriadnom zasadnutí presbyterov 4.12.1994 informoval o možnosti získania finančných prostriedkov na výstavbu chrámu z Nemecka. Zároveň informoval o záujme cirkevného zboru nadviazať družbu s nemeckou nadáciou pre pomoc cirkvám bývalého východného bloku a nášho seniorátu. Prítomní presbyteri prijali návrh. Za náš zbor delegovali na stretnutie s predstaviteľmi nadácie Ing. B. Beňucha a Ing. Jána Tretinu. Za náš seniorát boli ešte delegovaní pán senior Milan Šimko a farár Andrej Vaško, pôsobiaci v Krupine. Delegáti nášho seniorátu uzavreli dohodu s organizáciou Partnerstvo medzi seniorátmi a Freudenstat.

V ROKU 1994: preinvestované 4.164.700,SK – z toho:

3 012 760 Sk (150 000 DM) – Diakonischs Werk Stuttgard
802 590 Sk (40 000 DM) – Martin Luther Bund Erglanden
238 968 Sk – Generálny biskupský úrad (ďalej GBU) – milodary
110 382 Sk – zborové prostriedky

V ROKU 1995: preinvestované 3.434.401,80SK – z toho:

1 577 975 Sk (75 000 DM) – DW Stuttgard
1 021 744 Sk (50 000 DM) – MLB Erlanger
621 003 Sk (30000 DM) – Gustav Adolf Werk – Leipzig
218 679 Sk – zborové prostriedky

V ROKU 1996: preinvestované 4.763.838,SK – z toho:

2 020 684 Sk (100 000 DM) – DW – pôžička
650 000 Sk – Ing. B.Beňuch – pôžička
509 956 Sk – Duzinská ev. cirkev
300 000 Sk – Poľnobanka Zvolen – pôžička
150 000 Sk – Biskupský úrad západného dištriktu Zvolen – pôžička

Ostatné finančné výdavky sa financovali zo zborových prostriedkov, splácali sa v ďalších rokoch a splácajú sa doteraz. Sme vďační Pánu Bohu, že v novembri 2007 sme dlhy za náš kostol mohli definitívne splatiť!


ZBIERKY NA VÝSTAVBU CHRÁMU BOŽIEHO

ZBIERKY na výstavbu chrámu Božieho od obyvateľov Dudiniec:

r. 1990  |  10 000,00 Sk
r. 1991  |  4 500,00 Sk
r. 1992  |  416 311,50 Sk
r. 1993  |  91 220,00 Sk
r. 1994  |  225 290,00 Sk  (z toho 24 290 Sk na opravu farského úradu) + pôžička 26 000 Sk
r. 1995  |  90 154,00 Sk
r. 1996  |  362 712,00 Sk  (z toho 61 000 Sk p. Fabo na ozvučenie kostola)

Na zakúpenie ZVONOV sa skladali cirkevníci – obyvatelia Dudiniec nasledovne: 

dospelí členovia CZ 1000 Sk na osobu a deti, mládež 500 Sk na osobu.

NEPEŇAŽNÉ DARY – FIRMY  A ORGANIZÁCIE:

DW Stuttgard – šindeľ na celú strechu kostola v hodnote cca 360 000 Sk

Slovlak Košeca – 300 kg bezfarebného laku na všetky nátery dreva
Cementáreň Ladce – 100 q cementu
Unitherm Dudince Ladislav Murín – antikórový kríž na vežu v hodnote cca 17 000 Sk
Cirkevný zbor Žilina – medený plech

NEPEŇAŽNÉ DARY – CIRKEVNÍCI:

1. Oltárne rúcha:

zelené rúcho        rod. Tretinová a Peničková (O. Bérešová)

fialové rúcho        rod. Udayová (staršia)

biele rúcho           rod. Jaďuďová

bordové rúcho     rod. Cmarková a Pastierová

bordové rúcho     pacientka z východného Slovenska

čierne rúcho        rod. Pavlovicová

2. Nádoby na Večeru Pánovu a Krst Svätý

pozlátený kalich a patera    rod. Pavlovicová a Jaďuďová

pozlátený krčah                     rod. Paulínyová a E. Chrienová

nádoba na vodu pri krste    rod. Petrovová a Holíková

3. Ohrádka okolo oltára: rod. Pavla Greňu st. a rod. D. Strieborného

4. Koberce: rod. Tretinová, Bérešová, Torňošová, Ostricová, Mádajová, Mazúchová,  Poliaková, Udayová

5. Výrobky z dreva: svietniky na oltár, stojany na kvety, stojany a schránky na oferu, biblický citát z mosadzného plechu nad vchodovými dverami: Ján Jaďuď

6. Antikorový kríž na vežu: Ing. Ladislav Murín

7. Farebný lak na všetky nátery dreva: Slovlak  Košeca

8. 100 q cementu – cementáreň Ladce – položku 7 aj 8 zabezpečil diakon Ľubomír Marcina z Košece

9. Milodar Peňažný – 100 000 Sk na zvony – Honttherma a.s. Dudince

10. Čalúnenie na lavice v kostole – rodičia konfirmandov – rodiny Beňuchová, Cmarková, Greňová, Haluzová, Hrtáneková, Knotková, Mičudová, Mikurčíková, Močárová, Moravská, Murínová, Pavlovicová, Puškárová

11. Milodar peňažný 61 000 Sk na ozvučenie – p. Fabo + 10 000 Sk Martin Drdo + Sk 85 000 od Bohu vďačnej sestry z Počúvadla.


OSAMOSTATNENIE CIRKEVNÉHO ZBORU

Významnou, dlhoočakávanou udalosťou v živote celého cirkevného zboru boloosamostatnenie cirkevného zboru 22. októbra 1996 uznesením Dištriktuálneho presbyterstva ZD č. 26/96, p.6. Vtedy mal cirkevný zbor 425 členov. Služby Božie naďalej odbavoval pán farár Ján Sleziak po skončení služieb Božích v Teranoch.

Prví cirkevní funkcionári nového – samostatného cirkevného zboru:

Dozorca: Ing Bohuslav Beňuch

Poddozorca: Július Ďuríčka st.

Kurátor: Ján Jaďuď

Presbyteri: Zuzana Pavlovicová, Juraj Sviatko, Anna Michalíková, MUDr. Zuzana Torňošová, Ján Fabian, Mgr. Mária Udayová, Ján Paulíny, Milan Ďuríčka, Pavel Mádaj, MUDr. Ján Paukovic, Vilma Petrovová, Oľga Peničková – zapisovateľka, Marta Tretinová – pokladníčka, Ing. Ladislav Murín – predseda hospodárskeho výboru, Pavel Greňo – zvonár

Náhradní presbyteri: 

Ing. J. Ambróš, MVDr. Pavel Poliak, Ondrej Antuš

Kostolníci: Ľubomír Pavlovic, Ján Puškár, Milan Chrien, Pavel Mazúch

Kantori: Ján Petrov, Ing. Bohuslav Beňuch


KOLAUDÁCIA CHRÁMU BOŽIEHO

Na zasadnutí presbyterov CZ Terany – 18. augusta 1996 v modlitebni v Dudinciach sa riešili problémy okolo dokončovania výstavby kostola a prípravy na jeho kolaudáciu. Na stavbe sa bol pozrieť aj generálny pán biskup Ján Filo. Prisľúbil, že prostredníctvom Generálneho biskupského úradu v Bratislave pozve na vysviacku chrámu hostí z Nemecka.

Na zasadnutí sa presbyteri dohodli pozvaným hosťom darovať ako spomienkový dar keramické taniere, ktoré urobil keramik v Tupej, za cenu 250 Sk/kus. Pozvánky  na posviacku chrámu Božieho – 500 kusov – vytlačili v tlačiarni v Dolnom Kubíne v slovenskom i nemeckom jazyku.

Kolaudácia chrámu sa konala 6.11.1996Náklady na stavbu chrámu boli 17 miliónov SK. Je to moderná stavba. Hlavné časti kostola sú 28 m vysoká veža a chrámová časť s chórom. Kapacita kostola ja 250 miest na sedenie na prízemí chrámovej časti a 100 miest na chóre. V zborovej sieni, ktorá je súčasťou chrámu, je miesto pre 60 – 80 osôb. Ďalej sú tu ešte  technologické priestory a hygienické zariadenia. Je to skutočne krásny, moderný stánok Boží.


POSVIACKA CHRÁMU BOŽIEHO

Slávnostné posvätenie chrámu sa uskutočnilo 9. novembra 1996 o 10. hodine. Už hodinu pred slávnostným aktom vysviacky, pred začiatkom služieb Božích, schádzali sa pred novovybudovaným kostolom nielen miestni obyvatelia a kúpeľní hostia, ale aj z okolitých miest a dedín. Dav zhromaždených očakával príchod cirkevných hodnostárov, pozvaných hostí zo Slovenska aj zo zahraničia – z Nemecka, ktorí nášmu zboru veľmi pomohli pri výstavbe kostole vysokou finančnou dotáciou. Čakali, kedy sa otvoria dvere nového stánku Božieho. Čakali na slávnostné služby Božie a akt posviacky. Nastala dlhoočakávaná chvíľa. Dvere chrámu sa otvorili, hostí a prítomných účastníkov privítal bielymi kvetmi bohato a krásne vyzdobený kostol v plnej dôstojnosti a kráse. Nad dreveným oltárom upútala pozornosť neobvyklá, zvláštna kazateľnica oblúkového tvaru, za ňou na čelnej bielej stene veľký, masívny drevený kríž – symbol utrpenia, obety a vykúpenia, ktorý priam vyzýval k pokore, k túžbe konať dobro. Priestory chrámu nestačili pojať všetkých prítomných, preto priebeh služieb Božích vysielali cez reproduktory a dav zhromaždených ľudí ich sledoval – počúval pred kostolom.

Na slávnosti posviacky sa zúčastnili nasledovní cirkevní hodnostári ev. a.v. cirkvi zo Slovenska, Nemecka a Rakúska: 

Biskup Západného dištriktu ev.a.v.cirkvi Mgr. Ivan Osuský, generálny dozorca Ing. Ján Holčík, superintendent Michael Hundermark z durínskej cirkvi, pán farár Pál Fonyád z Viedne – zástupca Martin Luther Bund v Erlangene, pán farár Dieterich z Gustaw Adolf Werk v Stutgarte, delegácia z partnerského seniorátu vo Freundenstadte, vedená seniorom Langom.

Z blízkeho okolia tu boli senior Hontianskeho seniorátu Mgr. Milan Šimko a bratia farári nielen z nášho Hontianského seniorátu, ale mnohí bratia a sestry v Pánovej službe z celého Západného dištriktu našej cirkvi, senior Zvolenského dištriktu Ján Kecer, dištriktuálny dozorca západného dištriktu Pavel Šinkovic, brat farár J. Sleziak, brat farár Vladimír Šoltés, dekan rím.-kat. cirkvi v Dudinciach Ján Bašo, kantor Ing. Jozef Farkaš z Bratislavy, brat farár Juraj Buzalka, brat senior Pavel Radváni, brat  farár Daniel Koštiaľ s manželkou.  Slávnostného aktu sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Dudince na čele s primátorom Ing. Štefanom Pokľudom.

V novom chráme Božom hostí privítal Ing. Bohuslav Beňuch. Posviacku nového chrámu Božieho vykonal dôstojný brat biskup ZD Ivan Osuský. V chráme Božom v Dudinciach počúvajú slovo Božie, prijímajú večeru Pánovu, vzdávajú vďaku Bohu, čerpajú silu prekonávať prekážky, spievajú piesne na slávu Hospodina nielen veriaci Dudinčania, ale aj veriaci z celého Slovenska a zo zahraničia.